ارزیابی شانس رایگان

Express Entry تاریخچه قرعه کشی: امتیاز عبور و تعداد دعوتنامه ها

Express Entry تاریخچه قرعه کشی: امتیاز عبور و تعداد دعوتنامه ها

آمار انتخاب Express Entry که باعث می شود افراد برای درخواست اقامت دائم در کانادا دعوت شوند.

Express Entry سیستمی است که درخواست های مهاجرت را تحت برنامه های فدرال و برخی از برنامه های استانی پردازش می کند. ارسال دعوتنامه به قرعه کشی یا دور دعوت‌ها گفته می‌شود.

معمولاً هر دو هفته یک بار، سیستم از چند صد تا چند هزار دعوت برای درخواست (ITA) برای اقامت دائم در کانادا ارسال می کند. برای دریافت دعوتنامه، یک نامزد باید با توجه به سیستم جامع رتبه بندی (CRS) تعداد پ اس گذرا امتیاز کسب کند. امتیاز عبور از تساوی به قرعه کشی متفاوت است.

اگر نامزدها نمره یکسانی داشته باشند، قانون تای برک اعمال می شود، زمانی که علاوه بر امتیازات، تاریخ و زمان انتشار پروفایل های متقاضیان در سیستم Express Entry مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین، قانون تی-برک به این معنی است که همه نامزدهایی که در یک قرعه کشی معین ITA دریافت کرده بودند، پروفایل های خود را قبل از یک تاریخ معین منتشر کرده بودند.

برای افزایش شانس دریافت دعوتنامه در قرعه کشی Express Entry، توصیه می کنیم سابقه امتیازات قبولی و تعداد دعوتنامه ها را دنبال کنید:

تاریخجریانحداقل نمرهتعداد دعوت نامه ها
2024-04-24French Language Proficiency410نمره عبور کاهش یافته است (-119)1400تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2024-04-23All Programs529نمره عبور افزایش یافته است (+38)2095تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2024-04-11STEM Occupations491نمره عبور کاهش یافته است (-58)4500تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2024-04-10All Programs549نمره عبور افزایش یافته است (+161)1280تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2024-03-26French Language Proficiency388نمره عبور کاهش یافته است (-136)1500تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2024-03-25All Programs524نمره عبور افزایش یافته است (+94)1980تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2024-03-13Transport Occupations430نمره عبور کاهش یافته است (-95)975تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2024-03-12All Programs525نمره عبور افزایش یافته است (+189)2850تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2024-02-29French Language Proficiency336نمره عبور کاهش یافته است (-198)2500تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2024-02-28All Programs534نمره عبور افزایش یافته است (+97)1470تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2024-02-16Agriculture and Agri-Food Occupations437نمره عبور افزایش یافته است (+15)150تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2024-02-14Healthcare Occupations422نمره عبور کاهش یافته است (-113)3500تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2024-02-13All Programs535نمره عبور افزایش یافته است (+170)1490تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2024-02-01French Language Proficiency365نمره عبور کاهش یافته است (-176)7000تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2024-01-31All Programs541نمره عبور کاهش یافته است (-2)730تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2024-01-23All Programs543نمره عبور کاهش یافته است (-3)1040تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2024-01-10All Programs546نمره عبور افزایش یافته است (+160)1510تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2023-12-21Agriculture and Agri-Food Occupations386نمره عبور کاهش یافته است (-49)400تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2023-12-20Transport Occupations435نمره عبور افزایش یافته است (+10)670تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2023-12-19Trade Occupations425نمره عبور کاهش یافته است (-117)1000تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2023-12-18All Programs542نمره عبور افزایش یافته است (+61)1325تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2023-12-08STEM Occupations481نمره عبور افزایش یافته است (+11)5900تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2023-12-07French Language Proficiency470نمره عبور کاهش یافته است (-91)1000تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2023-12-06All Programs561نمره عبور افزایش یافته است (+130)4750تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2023-10-26Healthcare Occupations431نمره عبور کاهش یافته است (-55)3600تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2023-10-25French Language Proficiency486نمره عبور کاهش یافته است (-290)300تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2023-10-24Provincial Programs776نمره عبور افزایش یافته است (+276)1548تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2023-10-10All Programs500نمره عبور افزایش یافته است (+146)3725تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2023-09-28Agriculture and Agri-Food Occupations354نمره عبور کاهش یافته است (-118)600تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2023-09-27French Language Proficiency472نمره عبور کاهش یافته است (-32)500تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2023-09-26All Programs504نمره عبور افزایش یافته است (+69)3000تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2023-09-20Transport Occupations435نمره عبور کاهش یافته است (-96)1000تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2023-09-19All Programs531نمره عبور افزایش یافته است (+35)3200تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2023-08-15All Programs496نمره عبور افزایش یافته است (+108)4300تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2023-08-03Trade Occupations388نمره عبور کاهش یافته است (-47)1500تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2023-08-02French Language Proficiency435نمره عبور کاهش یافته است (-82)800تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2023-08-01All Programs517نمره عبور افزایش یافته است (+142)2000تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2023-07-12French Language Proficiency375نمره عبور کاهش یافته است (-130)3800تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2023-07-11All Programs505نمره عبور افزایش یافته است (+66)800تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2023-07-07French Language Proficiency439نمره عبور کاهش یافته است (-24)2300تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2023-07-06Healthcare Occupations463نمره عبور کاهش یافته است (-23)1500تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2023-07-05STEM Occupations486نمره عبور کاهش یافته است (-25)500تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2023-07-04All Programs511نمره عبور افزایش یافته است (+35)700تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2023-06-28Healthcare Occupations476نمره عبور کاهش یافته است (-10)500تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2023-06-27All Programs4864300تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2023-06-08All Programs486نمره عبور کاهش یافته است (-2)4800
2023-05-24All Programs488نمره عبور کاهش یافته است (-203)4800تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2023-05-10Provincial Programs691نمره عبور افزایش یافته است (+208)589تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2023-04-26All Programs483نمره عبور کاهش یافته است (-3)3500
2023-04-12All Programs486نمره عبور افزایش یافته است (+5)3500تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2023-03-29All Programs481نمره عبور کاهش یافته است (-3)7000
2023-03-23All Programs484نمره عبور کاهش یافته است (-6)7000
2023-03-15All Programs490نمره عبور کاهش یافته است (-258)7000تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2023-03-01Provincial Programs748نمره عبور کاهش یافته است (-43)667تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2023-02-15Provincial Programs791نمره عبور افزایش یافته است (+302)699تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2023-02-02Federal Skilled Worker489نمره عبور کاهش یافته است (-244)3300تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2023-02-01Provincial Programs733نمره عبور افزایش یافته است (+243)893تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2023-01-18All Programs490نمره عبور کاهش یافته است (-17)5500
2023-01-11All Programs507نمره عبور افزایش یافته است (+16)5500تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2022-11-23All Programs491نمره عبور کاهش یافته است (-3)4750
2022-11-09All Programs494نمره عبور کاهش یافته است (-2)4750
2022-10-26All Programs496نمره عبور کاهش یافته است (-4)4750تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2022-10-12All Programs500نمره عبور کاهش یافته است (-4)4250تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2022-09-28All Programs504نمره عبور کاهش یافته است (-7)3750تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2022-09-14All Programs511نمره عبور کاهش یافته است (-5)3250تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2022-08-31All Programs516نمره عبور کاهش یافته است (-9)2750تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2022-08-17All Programs525نمره عبور کاهش یافته است (-8)2250تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2022-08-03All Programs533نمره عبور کاهش یافته است (-9)2000تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2022-07-20All Programs542نمره عبور کاهش یافته است (-15)1750تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2022-07-06All Programs557نمره عبور کاهش یافته است (-195)1500تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2022-06-22Provincial Programs752نمره عبور کاهش یافته است (-44)636تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2022-06-08Provincial Programs796نمره عبور افزایش یافته است (+55)932تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2022-05-25Provincial Programs741نمره عبور کاهش یافته است (-12)589تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2022-05-11Provincial Programs753نمره عبور کاهش یافته است (-19)545تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2022-04-27Provincial Programs772نمره عبور کاهش یافته است (-10)829تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2022-04-13Provincial Programs782نمره عبور کاهش یافته است (-3)787تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2022-03-30Provincial Programs785نمره عبور افزایش یافته است (+31)919تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2022-03-16Provincial Programs754نمره عبور کاهش یافته است (-7)924تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2022-03-02Provincial Programs761نمره عبور افزایش یافته است (+51)1047تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2022-02-16Provincial Programs710نمره عبور افزایش یافته است (+36)1082تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2022-02-02Provincial Programs674نمره عبور کاهش یافته است (-71)1070تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2022-01-19Provincial Programs745نمره عبور کاهش یافته است (-63)1036تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2022-01-05Provincial Programs808نمره عبور افزایش یافته است (+88)392تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2021-12-22Provincial Programs720نمره عبور افزایش یافته است (+22)746تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2021-12-10Provincial Programs698نمره عبور کاهش یافته است (-39)1032تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2021-11-24Provincial Programs737نمره عبور افزایش یافته است (+52)613تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2021-11-10Provincial Programs685نمره عبور کاهش یافته است (-59)775تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2021-10-27Provincial Programs744نمره عبور افزایش یافته است (+24)888تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2021-10-13Provincial Programs720نمره عبور کاهش یافته است (-22)681تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2021-09-29Provincial Programs742نمره عبور افزایش یافته است (+10)761تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2021-09-15Provincial Programs732نمره عبور افزایش یافته است (+270)521تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2021-09-14Canadian Experience Class462نمره عبور کاهش یافته است (-302)2000تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2021-09-01Provincial Programs764نمره عبور افزایش یافته است (+361)635تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2021-08-19Canadian Experience Class403نمره عبور کاهش یافته است (-348)3000تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2021-08-18Provincial Programs751نمره عبور افزایش یافته است (+347)463تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2021-08-05Canadian Experience Class404نمره عبور کاهش یافته است (-356)3000تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2021-08-04Provincial Programs760نمره عبور افزایش یافته است (+403)512تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2021-07-22Canadian Experience Class357نمره عبور کاهش یافته است (-378)4500تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2021-07-21Provincial Programs735نمره عبور افزایش یافته است (+366)462تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2021-07-08Canadian Experience Class369نمره عبور کاهش یافته است (-391)4500تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2021-07-07Provincial Programs760نمره عبور افزایش یافته است (+403)627تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2021-06-24Canadian Experience Class357نمره عبور کاهش یافته است (-385)6000تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2021-06-23Provincial Programs742نمره عبور افزایش یافته است (+374)1002تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2021-06-10Canadian Experience Class368نمره عبور کاهش یافته است (-343)6000تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2021-06-09Provincial Programs711نمره عبور افزایش یافته است (+331)940تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2021-05-31Canadian Experience Class380نمره عبور کاهش یافته است (-333)5956تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2021-05-26Provincial Programs713نمره عبور افزایش یافته است (+316)500تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2021-05-20Canadian Experience Class397نمره عبور کاهش یافته است (-4)1842تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2021-05-13Canadian Experience Class401نمره عبور کاهش یافته است (-351)4147تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2021-05-12Provincial Programs752نمره عبور افزایش یافته است (+352)557تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2021-04-29Canadian Experience Class400نمره عبور کاهش یافته است (-317)6000تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2021-04-28Provincial Programs717نمره عبور افزایش یافته است (+300)381تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2021-04-16Canadian Experience Class417نمره عبور کاهش یافته است (-336)6000تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2021-04-14Provincial Programs753نمره عبور افزایش یافته است (+321)266تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2021-04-01Canadian Experience Class432نمره عبور کاهش یافته است (-346)5000تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2021-03-31Provincial Programs778نمره عبور افزایش یافته است (+329)284تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2021-03-18Canadian Experience Class449نمره عبور کاهش یافته است (-233)5000تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2021-03-17Provincial Programs682نمره عبور کاهش یافته است (-57)183تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2021-03-08Provincial Programs739نمره عبور افزایش یافته است (+664)671تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2021-02-13Canadian Experience Class75نمره عبور کاهش یافته است (-645)27332تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2021-02-10Provincial Programs720نمره عبور افزایش یافته است (+266)654تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2021-01-21Canadian Experience Class454نمره عبور کاهش یافته است (-287)4626تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2021-01-20Provincial Programs741نمره عبور افزایش یافته است (+280)374تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2021-01-07Canadian Experience Class461نمره عبور کاهش یافته است (-352)4750تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2021-01-06Provincial Programs813نمره عبور افزایش یافته است (+345)250تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2020-12-23All Programs468نمره عبور کاهش یافته است (-1)5000
2020-12-09All Programs4695000
2020-11-25All Programs469نمره عبور کاهش یافته است (-3)5000
2020-11-18All Programs472نمره عبور کاهش یافته است (-6)5000تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2020-11-05All Programs478نمره عبور افزایش یافته است (+7)4500
2020-10-14All Programs4714500تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2020-09-30All Programs471نمره عبور کاهش یافته است (-1)4200
2020-09-16All Programs472نمره عبور کاهش یافته است (-3)4200
2020-09-02All Programs475نمره عبور افزایش یافته است (+21)4200تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2020-08-20Canadian Experience Class454نمره عبور کاهش یافته است (-317)3300تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2020-08-19Provincial Programs771نمره عبور افزایش یافته است (+356)600تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2020-08-06Federal Skilled Trades415نمره عبور کاهش یافته است (-61)250تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2020-08-05All Programs476نمره عبور افزایش یافته است (+31)3900تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2020-07-23Canadian Experience Class445نمره عبور کاهش یافته است (-242)3343تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2020-07-22Provincial Programs687نمره عبور افزایش یافته است (+209)557تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2020-07-08All Programs478نمره عبور افزایش یافته است (+47)3900تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2020-06-25Canadian Experience Class431نمره عبور کاهش یافته است (-265)3508تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2020-06-24Provincial Programs696نمره عبور افزایش یافته است (+259)392تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2020-06-11Canadian Experience Class437نمره عبور کاهش یافته است (-306)3559تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2020-06-10Provincial Programs743نمره عبور افزایش یافته است (+303)341تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2020-05-28Canadian Experience Class440نمره عبور کاهش یافته است (-317)3515تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2020-05-27Provincial Programs757نمره عبور افزایش یافته است (+310)385تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2020-05-15Canadian Experience Class447نمره عبور کاهش یافته است (-271)3371تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2020-05-13Provincial Programs718نمره عبور افزایش یافته است (+266)529تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2020-05-01Canadian Experience Class452نمره عبور کاهش یافته است (-240)3311تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2020-04-29Provincial Programs692نمره عبور افزایش یافته است (+237)589تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2020-04-16Canadian Experience Class455نمره عبور کاهش یافته است (-353)3782تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2020-04-15Provincial Programs808نمره عبور افزایش یافته است (+341)118تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2020-03-23Canadian Experience Class467نمره عبور کاهش یافته است (-253)3232تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2020-03-19Provincial Programs720نمره عبور افزایش یافته است (+256)668تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2020-03-09Canadian Experience Class464نمره عبور کاهش یافته است (-7)3294تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2020-03-04All Programs471نمره عبور افزایش یافته است (+1)3900تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2020-02-19All Programs470نمره عبور کاهش یافته است (-2)4500تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2020-02-05All Programs472نمره عبور افزایش یافته است (+1)3500تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2020-01-22All Programs471نمره عبور کاهش یافته است (-2)3400
2020-01-08All Programs473نمره عبور افزایش یافته است (+4)3400تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2019-12-19All Programs469نمره عبور کاهش یافته است (-3)3200
2019-12-11All Programs472نمره عبور افزایش یافته است (+1)3200تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2019-11-27All Programs471نمره عبور کاهش یافته است (-1)3600
2019-11-13All Programs472نمره عبور کاهش یافته است (-3)3600تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2019-10-30All Programs475نمره عبور افزایش یافته است (+118)3900تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2019-10-16Federal Skilled Trades357نمره عبور کاهش یافته است (-107)500تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2019-10-02All Programs464نمره عبور افزایش یافته است (+2)3900تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2019-09-18All Programs462نمره عبور کاهش یافته است (-1)3600
2019-09-04All Programs463نمره عبور افزایش یافته است (+6)3600
2019-08-20All Programs457نمره عبور کاهش یافته است (-9)3600
2019-08-12All Programs466نمره عبور افزایش یافته است (+7)3600
2019-07-24All Programs459نمره عبور کاهش یافته است (-1)3600
2019-07-10All Programs460نمره عبور کاهش یافته است (-2)3600تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2019-06-26All Programs462نمره عبور کاهش یافته است (-3)3350
2019-06-12465نمره عبور کاهش یافته است (-5)3350
2019-05-29All Programs470نمره عبور افزایش یافته است (+138)3350تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2019-05-15Federal Skilled Trades332نمره عبور کاهش یافته است (-118)500تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2019-05-01All Programs450نمره عبور کاهش یافته است (-1)3350
2019-04-17All Programs4513350
2019-04-03All Programs451نمره عبور کاهش یافته است (-1)3350
2019-03-20All Programs452نمره عبور کاهش یافته است (-2)3350
2019-03-06All Programs454نمره عبور کاهش یافته است (-3)3350
2019-02-20All Programs457نمره عبور افزایش یافته است (+14)3350تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2019-01-23All Programs443نمره عبور کاهش یافته است (-6)3900
2019-01-10All Programs449نمره عبور افزایش یافته است (+10)3900
2018-12-19All Programs439نمره عبور کاهش یافته است (-6)3900
2018-12-124453900
2018-11-28All Programs445نمره عبور کاهش یافته است (-4)3900
2018-11-15All Programs449نمره عبور افزایش یافته است (+7)3900
2018-10-29All Programs442نمره عبور افزایش یافته است (+2)3900
2018-10-15All Programs440نمره عبور کاهش یافته است (-5)3900
2018-10-03All Programs445نمره عبور افزایش یافته است (+161)3900تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2018-09-24Federal Skilled Trades284نمره عبور کاهش یافته است (-157)400تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2018-09-19All Programs441نمره عبور افزایش یافته است (+1)3500تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2018-09-05All Programs4403900تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2018-08-22All Programs4403750
2018-08-08All Programs440نمره عبور کاهش یافته است (-1)3750
2018-07-25All Programs441نمره عبور کاهش یافته است (-1)3750
2018-07-11All Programs4423750
2018-06-25All Programs442نمره عبور کاهش یافته است (-9)3750
2018-06-13All Programs451نمره عبور افزایش یافته است (+163)3750تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2018-05-30Federal Skilled Trades288نمره عبور کاهش یافته است (-152)500تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2018-05-23All Programs440نمره عبور کاهش یافته است (-1)3500
2018-05-09All Programs4413500
2018-04-25All Programs441نمره عبور کاهش یافته است (-3)3500
2018-04-11All Programs444نمره عبور کاهش یافته است (-2)3500تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2018-03-26All Programs446نمره عبور کاهش یافته است (-10)3000
2018-03-14All Programs456نمره عبور افزایش یافته است (+14)3000
2018-02-21All Programs4423000
2018-02-07All Programs442نمره عبور افزایش یافته است (+4)3000تعداد دعوت نامه ها کاهش یافته است
2018-01-30All Programs438نمره عبور کاهش یافته است (-6)3350تعداد دعوت نامه ها افزایش یافته است
2018-01-24All Programs444نمره عبور کاهش یافته است (-2)2750
2018-01-10All Programs4462750

مقاله کامل فقط برای اعضای جامعه Immigrant.Today در دسترس است.
به حساب کاربری خود وارد شوید تا آن را به صورت رایگان بخوانید.

ورود به سایت

 • #مهاجرت به کانادا
 • #مهاجرت از طریق Express Entry
 • #Express Entry سیستم Express Entry
 • #نرخ پذیرش Express Entry
 • #انتخاب Express Entry
 • #نقاشی Express Entry
 • #دعوت برای درخواست
 • #ITA
 • #دولت کانادا
 • #IRCC
 • #برنامه های مهاجرت فدرال کانادا
 • #برنامه های مهاجرت کانادا
 • پیشنهادات محبوب

  بیشتر