ارزیابی شانس رایگان
ارزیابی شانس رایگان

Carpenter helper - شغل در کانادا

Carpenter helper - شغل در کانادا

جای خالی در کانادا برای موقعیت Carpenter helper.

📍 محل: Calgary, Calgary, آلبرتا

💵 دستمزد: $3334

👥 نوع اشتغال: Full time, 35 ساعت در هفته

🕒 سابقه کار: Will train

🎓 رده: آموزش: No degree, certificate or diploma

😎 کارفرما: ورود به سیستم

مهلت درخواست: 2024-08-02

مشاغل باقی مانده: 1

کد شغل: 53176

این شغل در 7 روز گذشته 20 بار مشاهده شده است

  • #Carpenter helper
  • #شغل Carpenter helper، جای خالی Carpenter helper، شغل در کانادا، شغل در کانادا، شغل خالی در کانادا
  • #NOC 75110
  • #Calgary
  • #آلبرتا
  • #No degree
  • #certificate or diploma
  • #Permanent
  • #Will train
  • #Full time