ارزیابی شانس رایگان
ارزیابی شانس رایگان

Glazier - شغل در کانادا

Glazier - شغل در کانادا

جای خالی در کانادا برای موقعیت Glazier.

📍 محل: Concord, Toronto, انتاریو

💵 دستمزد: $3767

👥 نوع اشتغال: Full time, 30 ساعت در هفته

🕒 سابقه کار: 1 year to less than 2 years

🎓 رده: آموزش: No degree, certificate or diploma

😎 کارفرما: ورود به سیستم

مهلت درخواست: 2024-08-04

مشاغل باقی مانده: 3

کد شغل: 56381

این شغل در 7 روز گذشته 22 بار مشاهده شده است

  • #Glazier
  • #شغل Glazier، جای خالی Glazier، شغل در کانادا، شغل در کانادا، شغل خالی در کانادا
  • #NOC 73111
  • #Toronto
  • #انتاریو
  • #No degree
  • #certificate or diploma
  • #Term or contract
  • #1 year to less than 2 years
  • #Full time