ارزیابی شانس رایگان
ارزیابی شانس رایگان

Medical administrative assistant - شغل در کانادا

Medical administrative assistant - شغل در کانادا

جای خالی در کانادا برای موقعیت Medical administrative assistant.

📍 محل: Caledon Village, Toronto, انتاریو

💵 دستمزد: $3334

👥 نوع اشتغال: Full time, 35 ساعت در هفته

🕒 سابقه کار: 1 to less than 7 months

🎓 رده: آموزش: Secondary (high) school graduation certificate

😎 کارفرما: ورود به سیستم

مهلت درخواست: 2024-08-08

مشاغل باقی مانده: 1

کد شغل: 56394

این شغل در 7 روز گذشته 12 بار مشاهده شده است

  • #Medical administrative assistant
  • #شغل Medical administrative assistant، جای خالی Medical administrative assistant، شغل در کانادا، شغل در کانادا، شغل خالی در کانادا
  • #NOC 13112
  • #Toronto
  • #انتاریو
  • #Secondary (high) school graduation certificate
  • #Permanent
  • #1 to less than 7 months
  • #Full time