ارزیابی شانس رایگان
ارزیابی شانس رایگان

Restaurant assistant manager - شغل در کانادا

Restaurant assistant manager - شغل در کانادا

جای خالی در کانادا برای موقعیت Restaurant assistant manager.

📍 محل: Niagara Falls, Hamilton–Niagara Peninsula, انتاریو

💵 دستمزد: $5196

👥 نوع اشتغال: Full time, 40 ساعت در هفته

🕒 سابقه کار: 2 years to less than 3 years

🎓 رده: آموزش: College/CEGEP

😎 کارفرما: ورود به سیستم

مهلت درخواست: 2024-07-19

مشاغل باقی مانده: 1

کد شغل: 61285

این شغل در 7 روز گذشته 18 بار مشاهده شده است

 • #Restaurant assistant manager
 • #شغل Restaurant assistant manager، جای خالی Restaurant assistant manager، شغل در کانادا، شغل در کانادا، شغل خالی در کانادا
 • #NOC 60030
 • #Hamilton–Niagara Peninsula
 • #انتاریو
 • #College/CEGEP
 • #Permanent
 • #2 years to less than 3 years
 • #Full time
 • پیشنهادات محبوب

  بیشتر