ارزیابی شانس رایگان
ارزیابی شانس رایگان

Kitchen helper - شغل در کانادا

Kitchen helper - شغل در کانادا

جای خالی در کانادا برای موقعیت Kitchen helper.

📍 محل: Maple, Toronto, انتاریو

💵 دستمزد: $2583

👥 نوع اشتغال: Full time, 35 ساعت در هفته

🕒 سابقه کار: Will train

🎓 رده: آموزش: Secondary (high) school graduation certificate

😎 کارفرما: ورود به سیستم

مهلت درخواست: 2024-07-23

مشاغل باقی مانده: 1

کد شغل: 62834

این شغل در 7 روز گذشته 33 بار مشاهده شده است

  • #Kitchen helper
  • #شغل Kitchen helper، جای خالی Kitchen helper، شغل در کانادا، شغل در کانادا، شغل خالی در کانادا
  • #NOC 65201
  • #Toronto
  • #انتاریو
  • #Secondary (high) school graduation certificate
  • #Permanent
  • #Will train
  • #Full time