ارزیابی شانس رایگان
ارزیابی شانس رایگان

Plasterer - شغل در کانادا

Plasterer - شغل در کانادا

جای خالی در کانادا برای موقعیت Plasterer.

📍 محل: Edmonton, Edmonton, آلبرتا

💵 دستمزد: $5196

👥 نوع اشتغال: Full time, 40 ساعت در هفته

🕒 سابقه کار: 3 years to less than 5 years

🎓 رده: آموزش: Secondary (high) school graduation certificate

😎 کارفرما: ورود به سیستم

مهلت درخواست: 2024-06-20

مشاغل باقی مانده: 5

کد شغل: 8737

این شغل در 7 روز گذشته 11 بار مشاهده شده است

دریافت تماس

  • #Plasterer
  • #شغل Plasterer، جای خالی Plasterer، شغل در کانادا، شغل در کانادا، شغل خالی در کانادا
  • #NOC 73102
  • #Edmonton
  • #آلبرتا
  • #Secondary (high) school graduation certificate
  • #Permanent
  • #3 years to less than 5 years
  • #Full time