ارزیابی شانس رایگان
ارزیابی شانس رایگان

Housekeeper - شغل در کانادا

Housekeeper - شغل در کانادا

جای خالی در کانادا برای موقعیت Housekeeper.

📍 محل: Hamilton, Hamilton–Niagara Peninsula, انتاریو

💵 دستمزد: $2494

👥 نوع اشتغال: Full time, 32 ساعت در هفته

🕒 سابقه کار: Will train

🎓 رده: آموزش: No degree, certificate or diploma

😎 کارفرما: ورود به سیستم

مهلت درخواست: 2024-06-10

مشاغل باقی مانده: 1

کد شغل: 9396

این شغل در 7 روز گذشته 13 بار مشاهده شده است

دریافت تماس

  • #Housekeeper
  • #شغل Housekeeper، جای خالی Housekeeper، شغل در کانادا، شغل در کانادا، شغل خالی در کانادا
  • #NOC 65310
  • #Hamilton–Niagara Peninsula
  • #انتاریو
  • #No degree
  • #certificate or diploma
  • #Permanent
  • #Will train
  • #Full time