ارزیابی شانس رایگان

NOC 33102 — Nurse aides, orderlies and patient service associates

NOC 33102 — Nurse aides, orderlies and patient service associates

مهم است که شما NOC شغل خود را به درستی تعیین کنید تا برای مهاجرت به کانادا اقدام کنید. NOC 33102 مربوط به Nurse aides, orderlies and patient service associates است

TEER: 3

Nurse aides, orderlies and patient service associates assist nurses, hospital staff and physicians in the basic care of patients. They are employed in hospitals, nursing homes, assisted care facilities for the elderly and other health care establishments. Emergency medical care attendant are employed by private ambulance services, urgent care centers or other health facilities.

نمونه های شغلی:
— Anesthetic attendant — hospital
— Continuing care assistant
— Emergency medical care assistant
— Emergency medical care attendant (non-paramedical)
— Emergency medical responder (non-paramedical)
— Emergency room aide
— Environmental assistant — medical

مسئولیت های شغلی

برخی از بخش ها در پشت پنهان ***. خرید دسترسی پرداخت شده

داده های مربوط به دستمزد سالانه

تعداد افراد شاغل: ***
متوسط دستمزد سالانه: $32305

تعداد فرصت های شغلی در بانک شغلی: ***

استانچشم انداز اشتغالحداقل نرخ ساعتیمیانگین«مکس».
Canada$***$***$***
Nunavut***$***$***$***
Northwest Territories***$***$***$40.00
Yukon Territoryخیلی خوب$***$***$***
British Columbia***$***$***$***
Alberta***$***$***$26.00
Saskatchewan***$***$***$***
Manitobaخیلی خوب$***$***$***
Ontario***$***$***$27.47
Quebec***$***$***$***
New Brunswick***$***$***$***
Nova Scotiaخیلی خوب$***$***$23.64
Prince Edward Island***$***$***$***
Newfoundland and Labrador***$***$***$***

*** در صورت دسترسی به سیستم IT می توانید اطلاعات را مشاهده کنید

تعداد اجازه اقامت دائم صادر شده توسط سال

استان20152016201720182019202020212022
آلبرتا45*********************
قبل از میلاد5*********************
کبک25*********************
مانیتوبا60*********************
نوا اسکوشیا15*********************
نیوبرانزویک*********************
نیوفاندلند و لابرادور*********************
انتاریو*********************
جزیره پرنس ادوارد10*********************
ساسکاتچوان10*********************
مجموع************************

ما یک تقاضا برای این شغل پیدا کرده ایم (NOC 33102)! 108 برنامه های مهاجرت/جلسات اطلاعاتی در پایگاه داده ما وجود دارد که متقاضیان این شغل را پذیرفته یا پذیرفته اند.

جلسات اطلاع رسانی/نمایشگاه های شغلی (مناسب برای NOC 33102)

  عنواناستان
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***run***نیوبرانزویک
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***and***نیوبرانزویک
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***run***نیوبرانزویک
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***run***نیوبرانزویک
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***ian***نیوبرانزویک
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***and***نیوبرانزویک
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***nat***نیوبرانزویک
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***and***نیوبرانزویک
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***run***نیوبرانزویک
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***run***نیوبرانزویک
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***ati***نیوبرانزویک
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***run***نیوبرانزویک
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***run***نیوبرانزویک
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***run***نیوبرانزویک
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***run***نیوبرانزویک
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***run***نیوبرانزویک
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***nat***نیوبرانزویک
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***nat***نیوبرانزویک
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***nat***نیوبرانزویک
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***nat***نیوبرانزویک
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***e J***ساسکاتچوان
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***air***نیوبرانزویک
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***air***نیوبرانزویک
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***air***نیوبرانزویک
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***air***نیوبرانزویک
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***air***نیوبرانزویک
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***air***نیوبرانزویک
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***air***نیوبرانزویک
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***air***نیوبرانزویک

برنامه های مهاجرت (مناسب برای NOC 33102)

  عنواناستان
این برنامه فعال است***run***نیوبرانزویک
این برنامه فعال است***hca***
این برنامه فعال است***oba***مانیتوبا
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***ity***نیوفاندلند و لابرادور
این برنامه فعال است***tch***ساسکاتچوان
این برنامه فعال است***tch***ساسکاتچوان
این برنامه فعال است***ta ***آلبرتا
این برنامه فعال است***io ***انتاریو
این برنامه فعال است***io ***انتاریو
این برنامه فعال است***xpr***جزیره پرنس ادوارد
این برنامه فعال است***c R***کبک
این برنامه فعال است***al ***
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***oba***مانیتوبا

برنامه های مهاجرتی که نیاز به پیشنهاد شغلی دارند (مناسب برای NOC 33102)

  عنواناستان
این برنامه فعال است***sh ***قبل از میلاد
این برنامه فعال است***ccu***جزیره پرنس ادوارد
این برنامه فعال است***tch***ساسکاتچوان
این برنامه فعال است*** an***انتاریو
این برنامه فعال است*** an***انتاریو
این برنامه فعال است*** an***قبل از میلاد
این برنامه فعال است*** an***انتاریو
این برنامه فعال است*** an***انتاریو
این برنامه فعال است***Sco***نوا اسکوشیا
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***io ***انتاریو
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***run***نیوبرانزویک
این برنامه فعال است***ta ***آلبرتا
این برنامه فعال است*** an***انتاریو
این برنامه فعال است*** an***قبل از میلاد
این برنامه فعال است*** an***مانیتوبا
این برنامه فعال است*** an***مانیتوبا
این برنامه فعال است*** an***انتاریو
این برنامه فعال است*** an***آلبرتا
این برنامه فعال است***Sco***نوا اسکوشیا
این برنامه فعال است***kil***قلمروهای شمال غربی
این برنامه فعال است***xpr***قلمروهای شمال غربی
این برنامه فعال است*** Ex***یوکان
این برنامه فعال است*** Sk***یوکان
این برنامه فعال است***sh ***قبل از میلاد
این برنامه فعال است***run***نیوبرانزویک
این برنامه فعال است***ill***قبل از میلاد
این برنامه فعال است***io ***انتاریو
این برنامه فعال است***kil***جزیره پرنس ادوارد
این برنامه فعال است***kil***جزیره پرنس ادوارد
این برنامه فعال است***tch***ساسکاتچوان
این برنامه فعال است***und***نیوفاندلند و لابرادور
این برنامه فعال است***ill***قبل از میلاد
این برنامه فعال است***sh ***قبل از میلاد
این برنامه فعال است***und***نیوفاندلند و لابرادور
این برنامه فعال است***tic***
این برنامه فعال است***tic***نوا اسکوشیا
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***io ***انتاریو
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***oba***مانیتوبا
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***oba***مانیتوبا
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***tic***نیوبرانزویک
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***run***نیوبرانزویک

برنامه های مهاجرتی که نیاز به سابقه کار گذشته در کانادا دارند (مناسب برای NOC 33102)

  عنواناستان
این برنامه فعال است***nen***کبک
این برنامه فعال است*** an***قبل از میلاد
این برنامه فعال است***tch***ساسکاتچوان
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***h-S***
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***rs ***
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***h-s***
درخواست ها پذیرفته نمی شوند***ta ***آلبرتا
این برنامه فعال است***c E***کبک
این برنامه فعال است***tch***ساسکاتچوان
این برنامه فعال است***ian***
این برنامه فعال است***ta ***آلبرتا
این برنامه فعال است***Sco***نوا اسکوشیا

برنامه های مهاجرتی که نیاز به فارغ التحصیلی از یک موسسه آموزشی در کانادا دارند (مناسب برای NOC 33102)

  عنواناستان
این برنامه فعال است***run***نیوبرانزویک
این برنامه فعال است***Sco***نوا اسکوشیا
این برنامه فعال است***oba***مانیتوبا
این برنامه فعال است***c E***کبک
این برنامه فعال است***io ***انتاریو
این برنامه فعال است***und***نیوفاندلند و لابرادور
این برنامه فعال است***sh ***قبل از میلاد
این برنامه فعال است***tch***ساسکاتچوان
این برنامه فعال است***ter***قبل از میلاد
این برنامه فعال است***xpr***جزیره پرنس ادوارد
این برنامه فعال است***tic***

برنامه های مهاجرت برای سرمایه گذاران (مناسب برای NOC 33102)

  عنواناستان
این برنامه فعال است***Own***
این برنامه فعال است***-up***

مشاهده اطلاعات کامل در این صفحه هزینه 500 سکه دارد.

تعداد سکه ها را برای خرید انتخاب کنید: